Att tillerkänna sig själv makt

Begreppet empowerment kan vara svårt att förstå sig på. Det används i organisations- och ledarskapslitteraturen på många olika sätt; Som ett utvecklat sätt att delegera och därmed dela med sig av den egna makten, som en process för inflytande och delaktighet, som ett synsätt som gynnar utveckling av en lärande organisation, mm, mm. I ett ”samlingsverk” för ledarskap i nonprofitorganisationer ”Managing human behavior in public and nonprofit organizations” finner jag också en syn på empowerment som ett sätt att tillerkänna sig själv makt, grunden för det vi brukar kalla medarbetarskap.

Men, säger författarna, ”att göra något åt insikten att jag behöver makt och inflytande för att kunna använda den egna kompetensen fullt ut kräver övertygelse och mod. Men alternativet – att använda beroendet av andra som ett manipulativt verktyg eller att helt enkelt slå ut med händerna och klaga över den egna maktlösheten och använda den som förklaring till att jag inte kan förändra det som borde förändras – torde vara värre”.

Egenmakt

Hur kan jag då hjälpa mig själv bort från känslan av maktlöshet? Författarna delar med sig av ett antal punkter att beakta:

  1. Fundera igenom vilken makt du egentligen har i organisationen. Även om du inte har formell ”positionsmakt” kan du ha stor makt i kraft av att du är en bra problemlösare, har ett stort nätverk, är en bra samarbetspartner som andra gärna söker sig till etc.
  2. Gör dig synlig. Att muttra i efterhand att ingen tar tillvara ens kompetens leder ingen vart. Om du inte visar din kompetens är det svårt att upptäcka den. Var aktiv, ta till orda, lägg förslag.
  3. Ta ansvar för ditt eget inflytande. Om du t ex identifierar ett problem, överlämna det inte bara till högre instans och vänta på lösningen, utan lämna själv alternativa förslag till lösningar och förorda det du tycker är bäst – alternativt lös problemet direkt själv.
  4. Använd den makt du har klokt. De som alltid försöker tillgodose egennyttan och de egna behoven får i längden svårt att behålla något inflytande överhuvudtaget. Att använda den egna makten till att öka andras makt och inflytande är ur många aspekter ett mycket klokare perspektiv.
  5. Använd tid och energi till att tillsammans med andra tydliggöra de egna och de gemensamma målen. Fokus på målen ger möjlighet till påverkan.
  6. Samarbeta med andra. Att rådfråga andra, att bygga allianser och använda gemensam kompetens och kraft ökar också vars och ens egen makt.
  7. Bygg förtroende. Om du är en person som andra har förtroende för och litar på så innebär det ganska självklart möjlighet till påverkan.

Egenmakt och ett starkt medarbetarskap är i mycket en fråga om förhållningssätt. Inlärd maktlöshet kan brytas om man bestämmer sig för att visa sig själv och sin kompetens och är med och tar ansvar för utvecklingen.

”Managing human behavior in public and nonprofit organizations”

Robert&Janet Denhardt, Maria P  Aristigueta                                              

Sage Publications, 2002

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Barbro Mellberg
Barbro Mellberg

Jag har mer än tjugo års erfarenhet som konsult med inriktning på idéledarskap, dvs hur man som chef och ledare är en idébärare som förmår motivera andra. Idéledarskap är självklart i idéburna organisationer och är lika angeläget i alla typer av verksamhet.

I mitt nätverk med konsultvänner ingår personer med olika inriktningar och specialområden. Gemensamt är att vi alla har lång erfarenhet av ledarskap och organisationsutveckling.

Idéledarskap AB
070-603 99 50
barbro.mellberg@ideledarskap.se